Tarievenlijst

Tarievenlijst

Betalingsvoorwaarden

  • De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het geldende praktijkreglement geldend tussen u als patiënt en Fysio Cura Plaza.
  • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
  • Verbruiksartikelen zijn niet inbegrepen in de fysiotherapeutische behandeling en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Derhalve zijn wij genoodzaakt deze kosten bij de patiënt in rekening te brengen.
  • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd of een niet nagekomen afspraak worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Derhalve zullen wij het no-show tarief direct bij de patiënt in rekening brengen.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum.
  • Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
  • Op al onze behandelingen is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO) van toepassing.